• ۹۶۸متر زمین
  • داخل بافت
  • برگه شوراعیه موجود است
  • به ابعاد ۴۴ در ۲۲