• ۱۳۵۰‌متر باغ
  • سند تک برگ
  • سهمیه آب کشاورزی
  • دور دیوار
  • خارج از بافت
  • متری ۱۸ میلیون تومان